Litteratur

Vi översätter publikationer från VDA QMC till svenska och gör dem mer lättillgängliga.

Litteratur

Här hittar du litteratur som kan beställas från oss. Fler produkter kommer att produceras 2019-2020. Se även affärsplan / utvecklingsplan.

Vi säljer standarder och referensböcker från VDA QMC: s sortiment och har även översatt fyra produkter till svenska som kan beställas via vår webbshop. Vi arbetar för närvarande med översättning av “Mognadsgrad for nya produkter, MLA” och “Fältfelanalys, FFA”.

 
Böcker som har översatts till svenska är:

 Svensk version av fordonsstandarden IATF 16949: 2016 kan beställas via webbshopen, men kan även beställas via SIS Förlag AB.

 • Processrevision VDA 6.3 släpptes i december 2016 i en ny version och är tillgänglig för beställning. De personer som deltar i kurser i VDA 6.3 får boken som en del av kursavgiften.
 • Produktrevision VDA 6.5 släpptes i juni 2017 i en ny version. Översättningsarbetet är klart och boken är nu tillgänglig för beställning. De personer som deltar i kurser i VDA 6.5 får boken som en del av kursavgiften.
 • Tilläggskrav för tjänsteföretag VDA 6.2. År 2017 släpptes VDA 6.2 i en ny version anpassad till ISO 9001: 2015. Boken innehåller ytterligare krav för ISO 9001: 2015, som i vissa fall är krav från kunder från företag som tillhandahåller tjänster.
 • AIAG & VDA FMEA. Den nya handboken utkom på engelska i juni 2019 och finns sedan november 2019 även på svenska.
 • Problemlösning i 8 Steg – 8D; Handbok på 75 sidor som beskriver komplett och korrekt genomförande av problemlösning med hjälp av metoden 8D.
 • Kundspecifika Krav; Handbok på 43 sidor som beskriver process för styrning av kundspecifika krav med referenser till IATF 16949
 • Produktintegritet; Handbok över 50 sidor som beskriver kombinationen mellan överensstämmelse och produktsäkerhet.
 • VDA 2 – Säkerställande av leveranser; Ny uppdaterad och utgåva som beskriver hur frisläppning av produkter och processer kan göras (PPAP).  VDA 2 är nu mer anpassad till aktuellt förfarande och är mer flexibel beträffande överenskommelser mellan kund och leverantör beträffande omfattning. 

Under kvartal 4 2021 kommer även följande publikationer att finnas tillgängliga på svenska.

 • Analys av fältfel och standard för revision, FFA; 
 • Speciella egenskaper;
 • Agilt samarbete;
 • Säkerställande av tillförlitlighet

Vi tar även emot beställningar på andra standarder utgivna av VDA QMC, men lagerför för närvarande bara en mindre del. Kontakta oss gärna för beställning eller diskussion om behov av svensk version.

Processrevision VDA 6.3

Sedan april 2016 har en svensk version av ”Process revision VDA 6.3” utvecklats. I december 2016,
En ny utgåva av VDA 6.3 utfärdades, vilket i grund och botten är samma metod som i 2010-versionen, men var
ett antal förändringar har gjorts beträffande både revisionsprocessen och detaljerade krav.
följande har ändrats:

 • Innehåll anpassat till IATF 16949: 2016.
 • Den så kallade grundläggande kunskapen (Procession, Risk Management,
 • Communication and Target Focus) har helt avlägsnats.
 • Antalet frågor har minskats till 58 (från 60)
 • En del omlokalisering av frågor har gjorts.
 • Värderingen av frågor har gjorts motsvarande.
 • Alla frågor värderas lika.
 • Programhantering har inkluderats 

Produktrevision VDA 6.5

Produktrevisioner tjänar som ett hjälpmedel för ledningen vid en oberoende utvärdering av produkter ur kundernas synvinkel och för att säkerställa att inte reklamationer uppstår från brister på produkter och dess egenskaper. Produktrevisioner indikerar också möjligheter till ständiga förbättringar.

I en produktrevision kontrolleras produktens specificerade egenskaper (d v s., överensstämmelse med reservdelslista; produktmått; material; funktionsduglighet; pålitlighet; förpackning; ID) och förväntningar från kund i specificerade villkor (packade d v s; produkten som ny; efter bruk; etc.).

Produktrevisioner VDA 6.5 beskriver användningsområdet för en produktrevision och ger förslag till ledning av ett revisionsprogram. Väsentliga revisionsaktiviteter förklaras, tillsammans med krav på kompetens för den personal som är involverad i genomförande av produktrevisioner.

Boken är på 36 sidor och har följande innehåll.

Kapitel/avsnittInnehåll
3Genomförande av produktrevision
4Program för produktrevisioner
5Revisionsplan
6Genomförande av produktrevisioner
7Rapportering
8Korrigerande åtgärder
8.1Omedelbara åtgärder
8.2Kunskapsöverföring
9Kvalifikationer för revisionsplanerare och revisorer

Vi genomför även interna företagsanpassade eller öppna utbildningar i tillämpning av VDA 6.5. Se Produkter/Tjänster.

VDA 6.2, Tilläggskrav för Tjänsteföretag

VDA 6.2, Tilläggskrav för Tjänsteföretag, är en standard framtagen i första hand för företag som levererar tjänster till fordonsindustrin, t ex service, kalibrering, produktutveckling eller processutveckling. Den bygger på kraven i ISO 9001:2015 och på kraven i IATF 16949:2016 och uppdaterades i juli 2017. Företag som levererar produkter som ingår i en personbil eller lastbil ska enligt krav i fordonsindustrin uppfylla kraven IATF 16949:2016 eller i vissa fall VDA 6.1 som är motsvarande tysk standard för ledningssystem för fordonsprodukter. VDA 6.2 saknar motsvarighet.

Företag som levererar tjänster till kunder med högt ställda krav och som vill gå längre än de krav som finns i ISO 9001:2015 kan med fördel utveckla sitt ledningssystem så att det uppfyller kraven i VDA 6.2. Den är i första hand framtagen med inriktning på fordonsindustrin, men även andra branscher får tillämpa dessa krav. Standarden är för närvarande certifierbar via certifieringsorgan i Tyskland.

Boken som nu är översatt till svenska är på 50 sidor och har bl.a. följande tilläggskrav:

 

Avsnitt
Innehåll
4.1.2
Marknadsföring- och bearbetning av marknader
4.4.1.1
Uppfyllande av krav och produktsäkerhet för tjänster
6.1.2.1
Beredskapsplaner – Tillägg
7.1.3.1
Infrastruktur – Tillägg
7.1.5.3
Dokumentation och spårbarhet från mätning och övervakning

IATF 16949

IATF 16949 är fordonsbranschens krav på sina leverantörer och är en utveckling av den tidigare standarden ISO/TS 16949. IATF 16949 bygger på kraven i ISO 9001 i 2015 års version, men fordonsbranschen (IATF; VW, BMW, Daimler-Mercedes, PSA, GM, Ford, Chrysler-Fiat, Renault) har dessutom utökade krav på bl a:

 • Riskhantering (centralt)
 • Styrning av leverantörer
 • Produktsäkert
 • Produkter med inbyggd mjukvara
 • Interna revisioner
 • Krav på leverantörsbedömning
 • Kompetensförsörjning

IATF 16949 finns sedan 1.a Oktober att tillgå på bl a engelska (kan beställas från bl a VDA-QMC i Tyskland eller SMMT i England) och sedan 1.a januari även på svenska och kan beställas via formulär på vår hemsida. Vi undersöker möjligheterna att distruera en elektronisk version vilket förhoppningsvis kommer att kunna finnas tillgängligt under kvartal 2 2017. WEDEAQ Scandinavia AB har försäljnings-och distributionsrätt för den svenska versionen av IATF 16949:2016 och vi samarbetar med SIS Förlag AB beträffande distribution av denna produkt.  

MLA – Säkerställande av mognadsgrad för nya produkter

Mognadsgrad för nya produkter (säkerställande av) är en metod för utvärdering av risker i utvecklingsprojekt. Första utgåvan kom ut i Tyskland 2009 och 2018 gjordes en ny version och revidering av innehållet. Den är nu översatt till svenska och kommer att finnas till försäljning i början av kvartal 2.

Metoden bygger på ett trafikljussystem för utvärdering av villkor i sju delar (mognadsgrader, ML) enligt följande: 

 

Mognadsgrad
INNEBÖRD
ML 1
Hantering av krav för utfärdande av avtal.
ML 2
Fastställ försörjningskedjan och utfärda order
ML 3
Frisläppning av tekniska specifikationer
ML 4
Frisläppning av planering för produktion
ML 5
Artiklar från produktionsverktyg och produktionslokaler finns tillgängliga
ML 6
Process/Produktgodkännande
ML 7
Färdigställande av projekt, överföring av ansvar till produktion. Start av rekvalificering.

Säkerställande av mognadsgrad är en styrmetod inom projektledning som initieras av OEM eller av kund. Genom att tillämpa specificerade regler, såsom exempelvis ”runda bords”-samtal, där leverantören av produkter och kundens interna organisation arbetar tillsammans vid ett tidigt skede av processen för produktframtagning. Onödigt extra arbete kan undvikas när elementen i säkerställande av mognadsgrad ständigt medvetet integreras i ett tidigt skede i projektledningen.

Genom att tillämpa en strukturerad process som knyter status för definierade utvärderingsvillkor till associerad mognadsgrad, som i sin tur orienteras mot milstolpar i en övergripande projektplan, fastställd av fordonstillverkaren, säkerställs överenskommen kvalitet för den produkt som skall levereras.

Vi planerar även utbildningar med start i kvartal 2, 2020

AIAG & VDA FMEA – Feleffektanalys

Denna nya FMEA-handbok är resultatet av mer än tre års samverkan mellan OEM-företag och leverantörer på nivå 1 som är medlemmar i Automotive Industry Action Group (AIAG) och Verband der Automobilindustrie (VDA). 

 

Texten är helt nyskriven och FMEA-metoden har reviderats i några få avgörande områden. Avsikten är att tillhandahålla en gemensam grund för FMEA över fordonsindustrins sektorer såsom de representeras av dessa organisationer.

Feleffektanalys (FMEA) är en grupporienterad, systematisk, kvalitativ och analytisk metod avsedd att:

 • utvärdera möjliga tekniska risker för fel i en produkt eller en process
 • analysera orsakerna och effekterna av sådana fel
 • dokumentera förebyggande och upptäckande åtgärder
 • rekommendera åtgärder som minskar risk.

Tillverkare beaktar olika typer av risker inklusive tekniska risker, finansiella risker, tidsrelaterade risker och strategiska risker. FMEA används för att analysera tekniska risker för att minska fel och förbättra säkerhet i produkter och processer. Figur 1.1–1 visar omfattningen för FMEA och denna handbok.