Produktutveckling

Vi arbetar kontinuerligt med framtagning av nya publikationer och utbildningar för den Skandinaviska marknaden

PRODUKTUTVECKLING

Vi arbetar kontinuerligt med framtagning av nya produkter och översättning/anpassning av litteratur utgiven av VDA QMC till svenska förhållanden. Allt för att kunna bidra med kompetensutveckling och förbättring av leverantörskvalitet. Nedan visas några exempel på produkter som vi arbetar med för tillfället (maj 2021).

NYA PRODUKTER UTGIVNA 2020-2021

Klicka på någon av bilderna nedan för att komma till vår webshop

PRODUKTINTEGRITET - PSCR

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2018.

Produktintegritet är ett relativt nytt begrepp som är en utveckling av den utbildning och de krav på produktsäkerhet som VW började förmedla till sina leverantörer med start 2014. Boken är på 51 sidor med bl a följande innehåll.

 • Syfte och mål
 • Organisation för produktintegritet
 • Krav för delegering
 • Produktintegritet över produktlivscykeln
 • Fastställande av fokusområden
 • Rekommenderade åtgärder vid avvikelser

KUNDSPECIFIKA KRAV - CSR

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2018.

Kundspecifika krav som tillägg till generella krav på ledningssystem för kvalitet har funnits sedan första utgåvan av fordonsindustrins gemensamma krav ISO/TS 16949:1998. Betydelsen av att kunna förstå och införa kundernas specifika krav och anpassa dem till ett befintligt ledningssystem har därefter ökat i takt med utvecklingen av ”16949”. Boken är på 52 sidor med följande innehåll.

 • Syfte och mål
 • Definitioner
 • Skapa kundspecifika krav
 • Kundspecifika krav baserat på standardstruktur i IATF.

VDA VOL 1 - DOKUMENTERAD INFORMATION

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2018.

Fordonsindustrins snabba utveckling,  – främst i samband med elektrifiering och digitalisering – parallellt med alltmer komplexa produkter har inneburit ökade krav på dokumentationens omfattning och djup. Information och dokumentation och deras bevarande, som ligger inom ramen för ovannämnda utmaningar, och bör därför ses och regleras på ett integrerat sätt. Eftersom detta är ett eget ansvar för respektive företag, beskrivs i denna bok bruket av information och dokumentation inom ramen av produktens livscykel. Boken är på 41 sidor med följande innehåll.

 • Introduktion
 • Syfte

 • Termer och definitioner

 • Systematik för information

 • Hantering av information

 • Krav för bevarande

 • Utveckling av klassificeringsstruktur

VDA VOL 2

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2020.

Inom fordonsindustrin är ett allt närmare samarbete i leverantörskedjan av
avgörande betydelse p g a kortare utvecklingstider, högre  produktvariation, ökande
komplexiteten och en mer intensiv samordning mellan kund och organisation.

 

Detta uppnås genom en standardiserad kontroll förvaltning längs hela
försörjningskedjan inom ramen för produktionsprocessen och produkt (PPF)
dokumenterad procedur till en felfri leverans 

       I avtalad kvalitet,

       På schemalagd tid.

       I antal detaljer 

Genom förverkligandet av ett standardiserat förfarande för tillverkningen och produktens övergång i försörjningskedjan bör friktionsförluster i gränssnitten mellan leverantörer och kunder genom ett partnerskap olika samarbete kan minimeras

 • Inledning
 • Procedurens användningsområde

 • Initiering av PPA-procedur

 • Flödesschema PPA-procedur

 • Avstämning mot PPA-procedur

 • Genomförande av PPA-procedur

 • Särskild procedur

NYA UTGÅVOR PLANERADE 2021

"LESSONS LEARNED"

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2020.

Före denna VDA-volym har det inte publicerats några enhetliga definitioner av termer
som berör frågan om ”Lärdomar” inom fordonsindustrin. Termen ”Lessons Learned” används
i flera kravstandarder (VDA 6.3, IATF 16949, etc.), utan att förklaras mer i detalj. 

LL-metoden ger företaget en möjlighet att medvetet utnyttja tidigare erfarenheter. Ur ett långsiktigt perspektiv är en organisations förmåga att lära sig snabbare än konkurrenterna en avgörande konkurrensfördel .

UTGIVNING PÅ SVENSKA PLANERAD TILL JUNI 2021

"AGILT SAMARBETE"

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2021.

En ny spännande bok som beskriver Agilt samarbete, Scrum mm i utvecklingsarbete av t ex programvara i fordonsindustrin.  

Boken är kommer att ha c:a 135 sidor och är indelad i fem kapitel. Efter introduktionen ger det andra kapitlet en översikt över nivåerna för Agilt Samarbete. Tips om möjliggörare och framgångsfaktorer ges i kapitlet 2. Det tredje kapitlet introducerar elementen i ett Agilt Samarbete. Syftet är att vägleda användarna av befintliga ramverk eller metoder genom behoven hos ett Agilt Samarbete genom att karakterisera möjliga roller, händelser, artefakter och nödvändig infrastruktur. Medan de första kapitlen säkerställer en gemensam förståelse och ett gemensamt språk för att utföra ett Agilt Samarbete, förklarar det fjärde hur en sådan samarbetsmodell installeras. Beskrivningen baseras på en fasmodell som illustrerar de steg som ska följas från initiering till avslutning. Det femte kapitlet beskriver möjliga användningsfall för att illustrera tillämpningen av samarbetsnivån och för att ge vägledning till framtida utövare om hur de beskrivna verktygen används.

BOKEN HAR ÖVERSATTS OCH SKA KORREKTURLÄSAS OCH BERÄKANS KUNNA GES UT PÅ SVENSKA  I AUGUSTI 2021

SPECIELLA EGENSKAPER S C

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2020.

Denna VDA-publikation fungerar som utgångspunkt för att fastställa, specificera, spåra, dokumentera och arkivera speciella egenskaper. I hela leveranskedjan ska särskilda egenskaper – avtalas mellan kund och leverantör och – identifieras inom en organisation. Denna publikation är en rekommendation för praktisk användning av betydande och kritiska egenskaper, samtidigt som de överensstämmer med de ramvillkor som anges i standarder och i lagstiftning

Målet med denna processbeskrivning är att beskriva ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, att: 

 a) identifiera speciella egenskaper, 

 b) att klassificera speciella egenskaper, 

 c) att dokumentera speciella egenskaper, och 

 d) att upprätta skyddsåtgärder (kvalitetskontrollslingor) i hela värdeströmmen, för att säkerställa en effektiv och effektiv produktionskontroll

UTGIVNING PÅ SVENSKA PLANERAD TILL JUNI 2021

VDA Volym 3.1 "Tillförlitlighetshantering"

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2019.

VDA har sammanlagt publicerat tre volymer inom området ”Tillförlitlighet; Volym 3.2 ” Reliability methods and tools ” från 2016. Volym 3.3 ” Case studies in the reliability control circle ” och denna volym 3.1  ”Tillförlitlighetshantering” som riktar sig är en överordnad beskrivning riktad till företagsledning, ansvariga personer i alla produkt- och projektfaser, från produktframtagning till avveckling. Boken är på 71 sidor med följande huvudsakliga innehåll.

 • Introduktion
 • Tänkbara organisatoriska strukturer för integration av styrning av tillförlitlighet
 • Tillämpning av metoder i olika faser i produktlivscykeln
 • Information om användning i andra faser.

BERÄKNAD UTGIVNING SEPTEMBER 2021

VDA 5 - Processer för mätning och kontroll

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2021.

Efter mer än ett decennium är det dags för en grundläggande översyn av en av standarden för kapabilitet för inspektionsprocessen. Fokus vid upprättandet av denna 3:e upplaga av VDA 5, med sin nya titel ”Kapabilitet för Mätnings och Kontrollprocesser, Planering och Styrning”, har legat på förståelse för metodik för att uppnå bättre praktisk tillämpning för användaren.

Inspektionsprocessförmåga är mer än bara acceptans av testutrustningen, det inkluderar även hantering av mätosäkerhet i produkt- och tillverkningsdesign. Ett omfattande mätresultat består av ett bestämt uppmätt värde och en mätosäkerhet i mätprocessen. På området toleransgränser kan man inte göra någon tillförlitlig redogörelse för att man har överensstämmelse eller inte uppfyller toleranserna på grund av mätosäkerheten. Detta kan leda till felaktiga utvärderingar av mätresultat. 

UTGIVNING PÅ SVENSKA PLANERAD TILL OKTOBER 2021

MOGNADSGRAD FÖR NYA PRODUKTER - MLA

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2021.

Säkerställande av mognadsgrad är en styrmetod inom projektledning som initieras av OEM eller av kund. Genom att tillämpa specificerade regler, såsom exempelvis ”rundabordssamtal”, där leverantören av produkter och kundens interna organisation arbetar tillsammans vid ett tidigt skede av processen för produktframtagning. Onödigt extra arbete kan undvikas när elementen i säkerställande av mognadsgrad ständigt medvetet integreras i ett tidigt skede i projektledningen.

Företag som tillämpar ”Mognadsgrad” kommer att kunna identifiera produkter där mognadsgraden är kritisk och fastställa produkternas status vid speciella projektmilstolpar i processen för produktframtagning på ett tvärfunktionellt sätt, genom användande av standardiserade mognadsgrader. 

UTGIVNING PÅ SVENSKA PLANERAD TILL OKTOBER 2021