Produktutveckling

Vi arbetar kontinuerligt med framtagning av nytt material för den Skandinaviska marknaden

PRODUKTUTVECKLING

Vi arbetar kontinuerligt med framtagning av nya produkter och översättning/anpassning av litteratur till svenska förhållanden. Allt för att kunna bidra med kompetensutveckling och förbättring av leverantörskvalitet. Nedan visas några exempel på produkter som vi arbetar med för tillfället (mars 2020).

PRODUKTINTEGRITET

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2018.

Produktintegritet är ett relativt nytt begrepp som är en utveckling av den utbildning och de krav på produktsäkerhet som VW började förmedla till sina leverantörer med start 2014. En utvecklad variant av utbildningen lanserades av VDA QMC 2017 där produktsäkerhet och överensstämmelse (med krav) slogs ihop till ”Produktintegritet”;  Boken är på 51 sidor med bl a följande innehåll.

 • Introduktion
 • Organisation för produktintegritet
 • Produktintegritet över produktlivscykeln
 • Rekommenderade åtgärder vid produktavvikelser
 • Exempel på verktyg och metoder

Vårt mål är att ha den svenska utgåvan tryckt i en första upplaga i juni 2020.

KUNDSPECIFIKA KRAV

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2018.

Kundspecifika krav som tillägg till generella krav på ledningssystem för kvalitet har funnits sedan första utgåvan av fordonsindustrins gemensamma krav ISO/TS 16949:1998. Betydelsen av att kunna förstå och införa kundernas specifika krav och anpassa dem till ett befintligt ledningssystem har därefter ökat i takt med utvecklingen av ”16949”. Boken är på 52 sidor med följande innehåll.

 • Syfte och mål
 • Definitioner
 • Skapa kundspecifika krav
 • Kundspecifika krav baserat på standardstruktur i IATF.

Vårt mål är att ha den svenska utgåvan tryckt i en första upplaga i juni 2020.

VDA VOLYM 1 - DOKUMENTERAD INFORMATION

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2018.

Fordonsindustrins snabba utveckling,  – främst i samband med elektrifiering och digitalisering – parallellt med alltmer komplexa produkter har inneburit ökade krav på dokumentationens omfattning och djup. Information och dokumentation och deras bevarande, som ligger inom ramen för ovannämnda utmaningar, och bör därför ses och regleras på ett integrerat sätt. Eftersom detta är ett eget ansvar för respektive företag, beskrivs i denna bok bruket av information och dokumentation inom ramen av produktens livscykel. Boken är på 41 sidor med följande innehåll.

 • Introduktion
 • Syfte

 • Termer och definitioner

 • Systematik för information

 • Hantering av information

 • Krav för bevarande

 • Utveckling av klassificeringsstruktur

Vårt mål är att ha första upplagan av den svenska utgåvan tryckt i september 2020.

VDA VOLYM 3.1 - SÄKERSTÄLLANDE AV TILLFÖRLITLIGHET

ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA AV VDA VOLYM 2019.

VDA har sammanlagt publicerat tre volymer inom området ”Tillförlitlighet; Volym 3.2 ” Reliability methods and tools ” från 2016. Volym 3.3 ” Case studies in the reliability control circle ” och denna volym 3.1  ”Tillförlitlighetshantering” som riktar sig är en överordnad beskrivning riktad till företagsledning, ansvariga personer i alla produkt- och projektfaser, från produktframtagning till avveckling. Boken är på 71 sidor med följande huvudsakliga innehåll.

 • Introduktion
 • Tänkbara organisatoriska strukturer för integration av styrning av tillförlitlighet
 • Tillämpning av metoder i olika faser i produktlivscykeln
 • Information om användning i andra faser.

Vårt mål är att ha första upplagan av den svenska utgåvan tryckt i september  2020.