Produktrevision VDA 6.5

Identifiera potentiella processbrister med rätt produktuppföljning

BAKGRUND

Produktrevisioner d v s mätning/uppföljning av produktkvalitet av oberoende personal som inte har ”producerat” produkten eller tjänsten är ett betydelsefullt inslag i arbete med ständiga förbättringar som bör planeras utifrån ett strategiskt tänkande, d v s vilka produkter och egenskaper är viktigast att följa upp med avseende på kundtillfredsställelse och långsiktighet. IATF 16949 innehåller krav på planering av produktrevisioner enligt samma principer som planering av system- och processrevisioner.

ALLMÄNT

golf course practice putting green

Produktrevisioner fungerar som ett redskap för hantering i en oberoende utvärdering av produkter ur kundens synvinkel och för att säkerställa att klagomål inte uppkommer på grund av brister i produkter och deras egenskaper. Produktrevisioner indikerar också möjligheter till kontinuerlig förbättring.

I produktrevision, produktens specificerade egenskaper (dvs. överensstämmelse med reservdelslista, produktdimensioner, material, funktionalitet, pålitlighet, förpackning, ID) och förväntningar från kunden under angivna förhållanden (förpackad dvs produkt som ny, efter användning etc .) kontrolleras.

Produktrevisioner VDA 6.5 beskriver användningsområdet för en produktrevision och föreslår hantering av ett revisionsprogram. Väsentliga revisionsaktiviteter förklaras, tillsammans med kompetensbehov för den personal som är involverad i genomförandet av produktrevisioner.

LITTERATUR

微信截图_20190723234238

Produktrevision VDA 6.5 finns översatt till svenska med följande innehåll:

Kapitel/ Sektion

innehåll

3Genomförande av produktrevision
4Program för produktrevisioner
5Revisionsplan
6Implementering av produktrevisioner
7Rapporter
8Korrigerande åtgärder
8.1Omedelbar åtgärd
8.2Kunskapsöverföring
9Kvalifikationer för revisionsplanerare och revisorer

UTBILDNING

Vi genomför öppna utbildningar och internt företagsanpassade utbildningar i VDA 6.5. vid tillämpning av VDA 6.5. Se produkter / tjänster. Normalt är utbildningen en dag, men kan (vid intern utbildning) med fördel utökas och förlängas med en dags praktisk workshop/konsultation då Era processer för produktrevisioner genomlyses.

REVISION/KONSULTATION

Produktrevisioner bör planeras och genomföras av kvalificerad personal (i enlighet avsnitt 9 i VDA 6.5). Därför utför vi inte produktrevisioner utom då vi kan sägas vara kvalificerade, men vi bidrar gärna till ett framgångsrikt arbete genom konsultativ genomgång av era processer för planering, genomförande och rapportering enligt ett P-D-C-A tänkande. Som beskrivits ovan kan detta med fördel utföras i samband med internutbildning av Er personal.