MLA - Mognadsgrad för nya produkter

Ett arbetssätt för att säkerställande av produktframtagning

ALLMÄNT

MLA (Maturity Level Assurance) eller mognadsgrad för nya produkter är ett milstolpebaserat system för säkerställande av att framtagning av nya produkter (och processer för dessa) sker på ett styrt sätt. Därmed kan riskerna för försening av ett projekt och för att produkten eller processen inte ska bli godkänd minskas. 

VAD

MLA består av sju milstolpar för delat över produktframtagningsprocessen. Sex st före start av serieproduktion och en efter (SOP). Dessa milstolpar är

 • Frisläppning av innovation för serieutveckling
 • Hantering av krav för utfärdande av avtal
 • Specifikation av försörjningskedja och utför beställning
 • Frisläppning av tekniska specifikationer
 • Slutförande av produktionsplanering
 • Tillgänglighet till delar från serieproduktionsverktyg och produktionsanläggningar
 • Godkännande av produktionsprocess och produkt
 • Projektets slutförande, överföring av ansvar till produktion och start av omkvalificering

Handboken (150 sidor) uppdaterades 2022 och är nu översatt. Vi kommer att finnas för försäljning i kvartal 4, 2023.

VARFÖR

I MLA används ett antal s k utvärderingskriterier för i varje steg/mognadsgrad för projektet. Värderingen sker med hjälp av ett trafikljussystem där grönt innebär att målen för projektet kommer att uppnås och rött innebär att målen inte kommer att uppnås och att åtgärder måste vidtas. Rött ljus (för någon fråga) innebär också stopp för vidare projektaktiviteter.

Fördelarna med att tillämpa MLA är att ett motsvarande ”pulssystem” baserat på definierade villkor införs, vilket underlättar och effektiviserar projektdrivning.

Text

VILKA

De person som har nytta av att kunna MLA är de personer som på något sätt är inblandade i produktframtagning och/eller projektdrivning. I första hand gäller det 

 • Projektledning
 • Produktutveckling
 • Inköp
 • Processutveckling
 • Kvalitetsstyrning
 • (Företagsledning)

Beroende på i vilken roll du har i företaget, bör du ha kunskap i genomförande eller att förstå hur en revisionsrapport ska användas och varför den ser ut som den gör.

VIDAREUTVECKLING

Tape-measure surveying plant, concept for business growth and business efficiency

Vidareutveckling/Kompetensutveckling i MLA kan ske på två sätt:

 • Deltagande i utbildning i MLA (normalt en dag)
 • Utnyttjande av konsultstöd och utveckling av ledningssystem för projektframtagning.
 • Projektrevision med stöd av MLA-sysnsätt.

Ta del av vår kursplan och ta gärna kontakt med oss för diskussion om kursplan, kursinnehåll eller konsultstöd.

VERKTYG

Mognadsgrad för ett projekt kan med fördel följas med hjälp av det JAVA-baserade verktyg som utvecklats av VDA, som innehåller samtliga väsentliga delar enligt ovan innefattande riskanalys, rapportering mm. Programmet finns i tysk, och engelska version, men vi arbetar (Januari 2024) på att även få in en svensk språkversion. Läs mer på VDA:s hemsida (nedan) eller kontakta oss för ytterligare information

Kontakta oss för ytterligare information