Produkter

Litteratur

Her finder du litteratur, der kan bestilles hos os. Flere produkter vil blive produceret i 2019-2020. Se også forretningsplan / udviklingsplan.

Vi sælger standarder og opslagsbøger fra VDA QMC-serien og har også oversat fire produkter til svensk, som kan bestilles via vores webshop. Vi arbejder i øjeblikket på oversættelse af “Maturity Degree for New Products, MLA” og “Field Field Analysis, FFA”.


Bøgerne oversat til svensk er:

 • Svensk version af køretøjsstandarden IATF 16949: 2016 kan bestilles via webshoppen, men kan også bestilles via SIS Förlag AB.
 • Procesrevision VDA 6.3 blev frigivet i december 2016 i en ny version og er tilgængelig til ordre. De mennesker, der deltager i kurser i VDA 6.3, modtager bogen som en del af kursusgebyret.
 • Produktrevision VDA 6.5 blev frigivet i juni 2017 i en ny version. Oversættelsesarbejdet er afsluttet, og bogen kan nu bestilles. De, der deltager i kurser i VDA 6.5, modtager bogen som en del af kursusgebyret.
 • Yderligere krav til servicevirksomheder. I 2017 blev VDA 6.2 frigivet i en ny version tilpasset ISO 9001: 2015. Bogen indeholder yderligere krav til ISO 9001: 2015, som i nogle tilfælde er krav fra kunder hos virksomheder, der leverer tjenester. Bogen er blevet oversat og godkendt af VDA QMC og udskrives i januar 2019.

 

I løbet af første kvartal af 2019 vil de følgende publikationer også være tilgængelige på svensk.

 • Forfaldstid for nye produkter, MLA
 • Analyse af feltfejl og standarder for revision, FFA

Vi accepterer også ordrer for andre standarder udstedt af VDA QMC, men har på nuværende tidspunkt kun en mindre del. Kontakt os for bestilling eller diskussion om behov for svensk version.

Processrevision VDA 6.3

Sedan april 2016 finns en svensk version av “Processrevision VDA 6.3” framtagen. I december 2016 utkom en ny utgåva av VDA 6.3 som i grunden är samma metod som i 2010 års version, men där ett flertal förändringar har gjort avseende både revisionsprocessen och ingående krav. Bland annat har följande ändrats:

 • Innehållet anpassats till IATF 16949:2016. 
 • De s k baskunskaperna (Processyn, Riskstyrning, Kommunikation och Målfokus) har tagits bort helt
 • Antalet frågor har minskats till 58 (från 60)
 • Viss omflyttning av frågor har gjorts.
 • Värderingen av frågor har gjorts likvärdig. Samtliga frågor värderas lika.
 • Styrning av programvara har inkluderats i lämpliga frågor.

Den svenska utgåvan av 2016-års version är färdig efter översättning och finns för beställning via “webshopen”.

Product Audits VDA 6.5

Produktrevisioner tjänar som ett hjälpmedel för ledningen vid en oberoende utvärdering av produkter ur kundernas synvinkel och för att säkerställa att inte reklamationer uppstår från brister på produkter och dess egenskaper. Produktrevisioner indikerar också möjligheter till ständiga förbättringar.

I en produktrevision kontrolleras produktens specificerade egenskaper (d v s., överensstämmelse med reservdelslista; produktmått; material; funktionsduglighet; pålitlighet; förpackning; ID) och förväntningar från kund i specificerade villkor (packade d v s; produkten som ny; efter bruk; etc.).

Produktrevisioner VDA 6.5 beskriver användningsområdet för en produktrevision och ger förslag till ledning av ett revisionsprogram. Väsentliga revisionsaktiviteter förklaras, tillsammans med krav på kompetens för den personal som är involverad i genomförande av produktrevisioner.

Boken är på 36 sidor och har följande innehåll.

Kapitel/avsnittInnehåll
3Genomförande av produktrevision
4Program för produktrevisioner
5Revisionsplan
6Genomförande av produktrevisioner
7Rapportering
8Korrigerande åtgärder
8.1Omedelbara åtgärder
8.2Kunskapsöverföring
9Kvalifikationer för revisionsplanerare och revisorer

 

Vi genomför även interna företagsanpassade eller öppna utbildningar i tillämpning av VDA 6.5. 

7.2.1          Kompetens -Tillägg

All personal som arbetar inom företaget eller på en extern arbetsplats, ska erhålla instruktioner angående nya eller ändrande processer/arbetsrutiner; sådana instruktioner måste dokumenteras

 

7.3.1          Medvetenhet -Tillägg

Medvetenhet om kvalitet, och i synnerhet engagemang att uppfylla kvalitetsmålen och attityden inom organisationen, ska främjas och kontinuerligt förbättras hos ledning och medarbetare

 

7.3.2          Personaltillfredsställelse

För att uppnå kvalitetsmål, för ständiga förbättringar och för att skapa en miljö som främjar innovation, ska organisationen fastställa, främja och övervaka personaltillfredsställelse.

 

10.2.1.1    Tillägg

Metoder för problemlösning

Organisationen skall ha en definierad process för att lösa problem. Denna process ska resultera i identifikation av felorsaker och i deras eliminering.

 

Totalt är det c:a 50 större eller mindre tilläggskrav i denna standard jämför med ISO 9001:2015.

VDA 6.2, Tilläggskrav för Tjänsteföretag

VDA 6.2, Tilläggskrav för Tjänsteföretag, är en standard framtagen i första hand för företag som leverar tjänster till fordonsindustrin, t ex service, kalibrering, produktutveckling eller processutveckling. Den bygger på kraven i ISO 9001:2015 och på kraven i IATF 16949:2016 och uppdaterades i juli 2017. Företag som leverar produkter som ingår i en personbil eller lastbil ska enligt krav i fordonsindustrin uppfylla kraven IATF 16949:2016 eller i vissa fall VDA 6.1 som är motsvararande tysk standard för ledningssystem för fordonsprodukter. VDA 6.2 saknar motsvarighet.

Företag som levererar tjänster till kunder med högt ställda krav och som vill gå längre än de krav som finns i ISO 9001:2015 kan med fördel utveckla sitt ledningssystem så att det uppfyller kraven i VDA 6.2. Den är i första hand framtagen med inriktning på fordonsindustrin, men även andra branscher får tillämpa dessa krav. Standarden är för närvarande certifieringsbar via certifieringsorgan i Tyskland.

Boken som nu är översatt till svenska är på 50 sidor och har bl a följande tilläggskrav:

KravInnehåll
4.1.2

Marknadsföring- och bearbetning av marknader

 4.4.1.1Uppfyllande av krav och produktsäkerhet för tjänster
6.1.2.1Beredskapsplaner – Tillägg
7.1.3.1Infrastruktur – Tillägg
7.1.5.3Dokumentation och spårbarhet från mätning och övervakning
7.2.1Kompetens -Tillägg
7.3.1Medvetenhet -Tillägg
8.2.1.1Kommunikation med kund – Tillägg
9.1.2.1Kundtillfredsställelse – Tillägg
9.2.2.1Planering av interna revisioner
10.2.1.1Tillägg (Metoder för problemlösning)
Nedan följer några exempel på innehåll och tilläggskrav som tjänstelevererande företag kan dra nytta av att införa trots att det inte är krav i ISO 9001, men som finns med i VDA 6.2

IATF 16949

IATF 16949 är fordonsbranschens krav på sina leverantörer och är en utveckling av den tidigare standarden ISO/TS 16949. IATF 16949 bygger på kraven i ISO 9001 i 2015 års version, men fordonsbranschen (IATF; VW, BMW, Daimler-Mercedes, PSA, GM, Ford, Chrysler-Fiat, Renault) har dessutom utökade krav på bl a:

 • Riskhantering (centralt)
 • Styrning av leverantörer
 • Produktsäkert
 • Produkter med inbyggd mjukvara
 • Interna revisioner
 • Krav på leverantörsbedömning
 • Kompetensförsörjning

IATF 16949 finns sedan 1.a Oktober att tillgå på bl a engelska (kan beställas från bl a VDA-QMC i Tyskland eller SMMT i England) och sedan 1.a januari även på svenska och kan beställas via formulär på vår hemsida. Vi undersöker möjligheterna att distruera en elektronisk version vilket förhoppningsvis kommer att kunna finnas tillgängligt under kvartal 2 2017. WEDEAQ Scandinavia AB har försäljnings-och distributionsrätt för den svenska versionen av IATF 16949:2016 och vi samarbetar med SIS Förlag ABbeträffande distribution av denna produkt.

MLA – Säkerställande av mognadsgrad för nya produkter

Mognadsgrad för nya produkter (säkerställande av) är en metod för utvärdering av risker i utvecklingsprojekt. Första utgåvan kom ut i Tyskland 2009 och 2018 gjordes en ny version och revidering av innehållet. Den är nu översatt till svenska och kommer att finnas till försäljning i början av kvartal 2.

Metoden bygger på ett trafikljussystem för utvärdering av villkor i sju delar (mognadsgrader, ML) enligt följande:

Mognadsgrad

Innebörd

ML 0

Innovations-frisläppande för fullständig produktionsutveckling

ML 1

Hantering av krav för utfärdande av avtal

ML 2

Fastställ försörjningskedjan och utfärda order

ML 3

Frisläppning av tekniska specifikationer

ML 4

Färdigställande av planering av produktion

ML 5

Artiklar från produktionsverktyg och produktionslokaler finns tillgängliga

ML 6

Process-/produktgodkännande

ML 7

Färdigställande av projekt, överföring av ansvar till produktion. Start av rekvalificering.

 

Säkerställande av mognadsgrad är en styrmetod inom projektledning som initieras av OEM eller av kund. Genom att tillämpa specificerade regler, såsom exempelvis ”runda bords”-samtal, där leverantören av produkter och kundens interna organisation arbetar tillsammans vid ett tidigt skede av processen för produktframtagning. Onödigt extra arbete kan undvikas när elementen i säkerställande av mognadsgrad ständigt medvetet integreras i ett tidigt skede i projektledningen.

 

Genom att tillämpa en strukturerad process som knyter status för definierade utvärderingsvillkor till associerad mognadsgrad, som i sin tur orienteras mot milstolpar i en övergripande projektplan, fastställd av fordonstillverkaren, säkerställs överenskommen kvalitet för den produkt som skall levereras.

 

Se även kursplan och beskrivning av den 2-dagars utbildning som är planerad i slutet av maj 2019.