News

NY VERSION AV VDA 6.3:2023

VDA 6.3:2023 SLÄPPS i JANUARI

I januari 2023 släpper VDA QMC den nya versionen av VDA 6.3: 2023 på engelska.

Innehållet är i stora drag detsamma som tidigare, men boken har blivit betydligt tunnare och bl a har följande förändringar gjorts:

 • Mjukvaruaspekter beaktats nu i frågeformuläret.
 • Innehållet har harmoniserats med ytterligare VDA-metoder, t ex Automotive SPICE® och kvalitetssäkring av mognadsnivå för nya produkter (VDA MLA).
 • Krav på inköpsaktiviteter har adderats till i P3 och P4.
 • Specifikation av revisorns kvalifikationer har ändrats
 • Möjlighet till genomförande av distansrevisioner har lagts till.
 • Kapitel 4 (”Revisionsprocess”) strukits, eftersom innehållet ingår i ISO 19011.
 • Kapitel 8 (”Processrevision tjänster”) strukits från VDA volym 6.3.
 • Kapitel 10 (”Bästa praxis/lärdomar”) har strukits.
 • Utvärdering av transport och materialhantering (EU7) har utelämnats.
 • Vissa frågor med särskild betydelse (*-frågor)  har omdefinierats
 • Vissa frågor kring potentialanalysen omfördelats.

Översättningsarbetet har påbörjats och vi räknar med att ha en ny svensk version tillgänglig i januari 2023. Utbildningar på svenska räknar vi med att kunna genomföra med start i mars 2023.

Utbildningsmaterialet är nu också kraftigt ändrat och mer praktiskt utformat. Läs mer om det här.

More to explorer

VDA 6.8 Draft

Produktinformation och nyheter Nu finns ett utkast till

Webinarier 2024

Produktinformation och nyheter Med start den 22.a januari

Webinarier 2023

Produktinformation och nyheter Med start augusti 2023 börjar

Kategorier