EFFECTIVE CORE TOOLS - RISKBASERAD PROCESSTYRNING

Flera av de mest kända kvalitetsmetoderna har funnits länge. Statistisk Processtyrning SPC utvecklades på 1930 talet. Feleffektanalys FMEA har funnits i drygt 60 år. Ford tog fram begreppet styrplaner (Control Plans) i mitten av 70-talet och Mätsystemanalys MSA blev känt på 80-talet med Six Sigma. Dessa fyra metoder tillsammans med "Strukturerad produktframtagning - APQP" och "Processgodkännande - PPAP" slogs på 90-talet samman och blev "Core Tools" i samband med framtagningen av ledningssystemen QS 9000 och ISO/TS 16949.

Vi har nu, med de (relativt sett) nya synsätten "Riskstyrning" och P-D-C-A i ISO 9001 och IATF 16949:2016 som grund, tagit fram ett nytt koncept "Effective Core Tools - ECT" som ska innebär att du bättre ska förstå betydelsen av utformning av bra styrplaner (Control Plans) och hur innehållet i dessa kan baseras på riskstyrning på ett effektivt och verkningsfullt sätt.

Du får på utbildningen lära dig att använda kunskaper som kommit fram via arbete med med APQP och FMEA till att utveckla och dimensionera innehåll i styrplaner. Därefter får du lära dig att använda MSA på rätt sätt för de process-/produktegenskaper som kräver särskild styrning och slutligen styra de processer och processegenskaper som behöver speciell styrning p g a de risker som tidigare identifierats.

Utbildningen är uppbyggd i fyra moduler:

  1. Projektstyrning, riskanalys och Process-FMEA (2 dagar)
  2. Framtagning av styrplaner (1 dag)
  3. Mätsystemanalys (1 dag)
  4. SPC (1 dag)
Deltagande kan ske i varje modul individuellt, men den största effekten fås vid deltagande i samtliga fyra moduler. Priset för samtliga moduler är för närvarande 22 500,- kr och rabatt ges enligt offert för deltagande i endast vissa moduler.