VDA 6.2, Tilläggskrav för Tjänsteföretag

VDA 6.2, Tilläggskrav för Tjänsteföretag, är en standard framtagen i första hand för företag som leverar tjänster till fordonsindustrin, t ex service, kalibrering, produktutveckling eller processutveckling. Den bygger på kraven i ISO 9001:2015 och på kraven i IATF 16949:2016 och uppdaterades i juli 2017. Företag som leverar produkter som ingår i en personbil eller lastbil ska enligt krav i fordonsindustrin uppfylla kraven IATF 16949:2016 eller i vissa fall VDA 6.1 som är motsvararande tysk standard för ledningssystem för fordonsprodukter. VDA 6.2 saknar motsvarighet.

Företag som levererar tjänster till kunder med högt ställda krav och som vill gå längre än de krav som finns i ISO 9001:2015 kan med fördel utveckla sitt ledningssystem så att det uppfyller kraven i VDA 6.2. Den är i första hand framtagen med inriktning på fordonsindustrin, men även andra branscher får tillämpa dessa krav. Standarden är för närvarande certifieringsbar via certifieringsorgan i Tyskland.

Boken som nu är översatt till svenska är på 50 sidor och har bl a följande tilläggskrav:

Krav Innehåll
4.1.2

Marknadsföring- och bearbetning av marknader

 4.4.1.1 Uppfyllande av krav och produktsäkerhet för tjänster
6.1.2.1 Beredskapsplaner - Tillägg
7.1.3.1 Infrastruktur - Tillägg
7.1.5.3 Dokumentation och spårbarhet från mätning och övervakning
7.2.1 Kompetens -Tillägg
7.3.1 Medvetenhet -Tillägg
8.2.1.1 Kommunikation med kund - Tillägg
9.1.2.1 Kundtillfredsställelse – Tillägg
9.2.2.1 Planering av interna revisioner
10.2.1.1 Tillägg (Metoder för problemlösning)

 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer några exempel på innehåll och tilläggskrav som tjänstelevererande företag kan dra nytta av att införa trots att det inte är krav i ISO 9001, men som finns med i VDA 6.2

7.2.1          Kompetens -Tillägg

All personal som arbetar inom företaget eller på en extern arbetsplats, ska erhålla instruktioner angående nya eller ändrande processer/arbetsrutiner; sådana instruktioner måste dokumenteras

7.3.1          Medvetenhet -Tillägg

Medvetenhet om kvalitet, och i synnerhet engagemang att uppfylla kvalitetsmålen och attityden inom organisationen, ska främjas och kontinuerligt förbättras hos ledning och medarbetare

7.3.2          Personaltillfredsställelse

För att uppnå kvalitetsmål, för ständiga förbättringar och för att skapa en miljö som främjar innovation, ska organisationen fastställa, främja och övervaka personaltillfredsställelse.

10.2.1.1    Tillägg

Metoder för problemlösning

Organisationen skall ha en definierad process för att lösa problem. Denna process ska resultera i identifikation av felorsaker och i deras eliminering.

Totalt är det c:a 50 större eller mindre tilläggskrav i denna standard jämför med ISO 9001:2015.